ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Pieq BV en haar Klant(hierna: “de Klant”).
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

Art. 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 1 maand.
2. Pieq BV kan niet aan een offerte worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.

Art. 3 Uitvoering

1. Pieq BV zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening optimaal en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. Uitvoeringstermijnen van Pieq BV zijn indicatief.
2. Het is Pieq BV toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. Pieq BV kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Klant de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel dan wel de daarop betrekking hebbende voorschotnota betaald heeft.
3. Pieq BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is bevoegd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.
4. Alleen indien Pieq BV alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet tijdige en/of niet volledige aanlevering van deze informatie kan Pieq BV haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de Klant.
5. De werkzaamheden vinden plaats tijdens de gebruikelijke kantooruren van Pieq BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. De Klant is verplicht om er voor te zorgen dat de geldende voorschriften inzake informatiebeveiliging worden nageleefd.De Klant verplicht zich haar personeel of door haar ingehuurde derden juist en volledige te instrueren zodat deze voorschriften correct worden nageleefd.
7. De Klant zal zich er maximaal voor inspannen dat gebruik van de Software veilig geschiedt. De Klant is verantwoordelijk voor door haar medewerkers, en eventueel op verzoek van de Klant door Pieq BV, in de Software ingevoerde gegevens.

Art. 4 Levering en garantie

1. Levering van hardware vindt plaats onder de voorwaarden van de betreffende leverancier. Indien niet anders vermeld, geschiedt de levering zonder installatie, inrichting, etc. bij de Klant.
2. Alle hardware en bijbehorende software wordt uitsluitend geleverd met de garantie, zoals omschreven in de aan de Klant verstrekte productsheet.

Art. 5 Aansprakelijkheid

1.Iedere aansprakelijkheid van Pieq BV is beperkt tot de door de verzekeraar van Pieq BV te verstrekken uitkering. Indien de aansprakelijkheid van Pieq BV door de verzekeraar niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Pieq BV beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende dienst, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van 12 maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Pieq BV beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000,-.
2. Pieq BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is voor de door haar ingeschakelde derden.
3. De Klant zal Pieq BV op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door de Klant of ten behoeve van de Klant ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens.
4. Pieq BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde omzet, verlies van data en/of productiecapaciteit en schade door bedrijfsstagnatie.

Art. 6 Facturatie, prijzen en betaling

1. Prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
2.De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Klant kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Betaling van het tarief, zoals overeengekomen in de Gebruikersovereenkomst, dient vooraf te geschieden bij wijze van automatische incasso per maand in de eerste week van de betreffende maand.
4.Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Pieq BV gerechtigd haar dienstverlening op te schorten en/of de rechten van het account tijdelijk te ontnemen. Dit geldt ook voor andere producten van de Klant dan waarop de onbetaalde facturen betrekking hebben. Pieq BV is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
5. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de Klant heeft Pieq BV het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, van de Klant zijn dan direct opeisbaar.
6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
7. Alle kosten die door Pieq BV moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 150,-.

Art. 7 Overmacht

1. Pieq BV is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is geweest om haar verplichtingen na te komen.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Pieq BV onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen internetstoringen, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van natuurgeweld, werkstaking etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Pieq BV bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Reeds verrichte werkzaamheden zullen alsdan tegen de gebruikelijke tarieven worden gefactureerd.

Art. 8 Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die Pieq BV bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot software, updates, nieuwe versies van de software, adviezen en documenten, komen toe aan Pieq BV en/of haar licentiegevers.

Art. 9 Geheimhouding

1. Pieq BV is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de door of namens de Klant verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
2. Pieq BV is tevens gehouden deze geheimhouding op te leggen aan de door haar ingeschakelde derden.

Art. 10 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Op de overeenkomst tussen Pieq BV en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Pieq BV. Niettemin heeft Pieq BV het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Klant.

Art. 11 Overige bepalingen

1. Pieq BV is gerechtigd te allen tijde haar prijzen en tarieven te wijzigen, en zal haar tarieven in ieder geval jaarlijks wijzigen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor zakelijke dienstverlening.
2. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
3. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website zal gelden